Windows 7 instalacija

Windows 7 operatvni sistem ću instalirati u virtuelnoj mašini koristeći image fajl sistema kojeg sam kreirao sa Ashampoo Burning Studio Free 6 Corporate Edition programom za snimanje CD/DVD medija.

U VMware Player  programu kliknut ću na Create a new Virtual Machine opciju.

ScreenHunter_23 May. 16 13.09New Virtual Machine Wizard prozoru, kao način instalacije guest operativnog sistema biram opciju Instaler disc image file (iso), odnosno instalaciju operativnog sistema upotrebom kreiranog Windows 7.iso fajla, kojeg klikom naBrowse selektujem na (C:) disku. Ovo je jedan od načina instalacije operativnog sistema. Mogao sam birati i prvu opciju, odnosno opciju Installer disc, odnosno instalaciju operativnog sistema direktno sa originalnog Windows 7 Professional DVD diska. U ovom primjeru sam izabrao kreirani Windows 7.iso fajl.

ScreenHunter_214 Jun. 06 23.41

New Virtual Machine Wizard obavještava da operativni sistem koji se želi instalirati podržava Easy Install metodu. To znači da je instalacija automatizovana i da se neki parametri neće određivati u toku procesa instalacije, kao i da se VMware Tools također instaliraju. Klikom na Next, u narednom prozoru ispunjavamo osnovne informacije potrebne za Easy Install metodu instalacije operativnog sistema, a koje se koriste prilikom instalacije Windows 7 Professional operativnog sistema. Osnovne informacije obuhvataju slijedeće:

 • Windows product key – serijski broj operativnog sistema. Nije obavezan pošto se instalira 30-to dnevna trial verziju Windows 7 Professional koja se može naknadno aktivirati.
 • Version of Windows to install – verzija operativnog sitema koja se instalira. U mom primjeru sam izabrao Windows 7 Professional verziju.
 • Full name – ime korisnika. Upisao sam svoje ime u primjeru
 • Password – šifra. Nije obavezna
 • Confirm – Ako je u polju Password upisana šifra, u ovom polju se opet ponavlja.
 • Log on automatically (requires a password) – potrebno predhodno upisati šifru u polje Password i ponoviti upis šifre u polje Confirm da bi ova opcija postala aktivna. U suprotnom se ne koristi.

Klik na Next nakon ispunjavanja potrebnih polja.

ScreenHunter_215 Jun. 07 20.58

VMware Player obavještava da nije upisan serijski broj Windows 7 operativnog sistema u predhodnom prozoru u polju Windows product key i da će se sistem instalirati bez njega, ali da se Windows mora aktivirati poslije. Klik naYes.

ScreenHunter_218 Jun. 07 21.38

U polju ispod Virtual machine name upisuje se ime virtuelne mašine. Virtuelna mašina će se zvati Windows 7 Professional. Lokaciju na disku, gdje su smješteni svi fajlovi koji su vezani za virtuelnu mašinu, nije potrebno mijenjati. Klik na Next.

ScreenHunter_219 Jun. 07 21.46

Maksimalni kapacitet diska je 50 GB pošto će se instalirati i programi nakon instalacije operativnog sistema. Ostale opcije se ne mijenjaju. Klik na Next.

ScreenHunter_220 Jun. 07 21.55

Klikom na Finish kreirana je Windows 7 Professional virtuelna mašina i spremna za instalaciju operativnog sistema. Nakon kreiranja virtuelne mašine prelazimo na instalaciju operativnog sistema. U VMware Player 5 programu selektovat ću Windows 7 Professional virtuelnu mašinu i kliknut ću na Play virtual machine opciju.

ScreenHunter_223 Jun. 07 22.50

Nakon pokretanja virtuelne mašine crni prozor sa windows logo i Starting Windows tekstom se pojavljuje.

ScreenHunter_227 Jun. 07 23.18

Pošto je automatizovana metoda instalacije, odnosno pošto se primjenjuje Easy Install metoda instalacije, neki parametri u toku procesa instalacije su automatski određeni. Također, potrebno je instalirati VMware Tools klikom na Download and Install.

ScreenHunter_232 Jun. 08 11.52

Klikom na Close preuzimanje VMwate Tools 9.2.3 je završeno.

ScreenHunter_234 Jun. 08 12.07

Slijedi proces instalacije operativnog sistema .

ScreenHunter_235 Jun. 08 12.11

Poslije još restarta operativni sistem je u potpunosti instaliran.

ScreenHunter_237 Jun. 08 12.20

Tip mreže određuje se izborom jedne od ponuđenih mrežnih opcija. Home Group mogućnost za dijeljenje fajlova i za ostale mogućnosti rada u mreži mogu se preskočiti klikom na Cancel.

ScreenHunter_238 Jun. 08 12.23

Nakon završetka osnovnog podešavanja pojavljuje se Windows 7 desktop i možemo da nastavimo sa radom.

Advertisements

Migracija virtuelnih mašina

Migracija virtuelnih mašina iz jednog programa za virtualizaciju u drugi predstavlja proces u kojem se virtuelna mašina eksportuje iz jednog programa u drugi u određenom formatu. Na primjer ako smo kreirali virtuelnu mašinu u VirtualBox programu, tada tu virtuelnu mašinu možemo migrirati i pokrenuti u VMware Player programu bez potrebe da ispočetka tu istu virtuelnu mašinu kreiramo u VMware Player-u. VirtualBox i VMware Player koriste različite formate za virtuelne mašine, ali zajedničko im je što podržavaju OVF format (Open Virtualization Format), tako da virtuelna mašina kreirana u VirtualBox programu može se pokrenuti u VMware Player programu nakon konverzije u OVF format.

U narednom primjeru ću prikazati na koji način se može virtuelna mašina kreirana sa VirualBox programom migrirati i pokrenuti u VMware Player programu. Koristit ću Windows 10 virtuelnu mašinu.

Iz File menia kliknut ću Export Appliance… opciju.

Klik na Next nakon selektovanja virtuelne mašine.

U Export Virtual Appliance prozoru potrebno je odrediti lokaciju i format virtuelnw mašine. Klik na Next.

Potrebno je određeno vrijeme za konverziju u zavisnosti od veličine fajla Windows 10 virtuelne mašine.

Nakon završene konverzije u VMware Player programu ću kliknuti na Open a Virtual Machine opciju i selektovati konverktovani ova file na disku, odnosno konverktovanu Windows 10 virtuelnu mašinu.

U Import Virtual Machine prozoru kliknut ću na kliknut ću na Import. Dodatno se može promijeniti ime virtuelne mašine kao i njena lokacija na disku ali to nije potrebno raditi u ovom slučaju.

Nakon importovanja, Windows 10 virtueelna mašina se može korisititi u VMware Player programu.

Kreiranje virtuelne mašine sa programom VirtualBox – Korak po korak objašnjenje

Virtuelne mašine predstavljaju odličan način za instalaciju i testiranje različitih verzija operativnih sistema bez negativnih posljedica po postojeći host sistem ili “fizički” računar. Također, su i pogodne za instalaciju, testiranje kao i upotrebu različitih programa i njihovih verzija bez pojedinačne instalacije i deinstalacije programa na host sistemu. Ista ili različita verzija programa može se u isto vrijeme koristiti na različitim verzijama operativnih sistema instaliranih pokrenutih u virtuelnoj mašini. U ovom primjeru ću prikazati kreiranje virtuelne mašine sa programom VirtualBox 5, najboljim besplatnim programom za kreiranje i administraciju virtuelnih mašina.

 • Nakon instalacije i pokretanja programa, klik na New ili Machine-New za kreiranje nove virtuelne mašine.

 • Create Virtual Machine prozoru u polje Name unosi se naziv virtuelne mašine (u mom primjeru WIndows 10), u polju Type unosi se tip operativnog sistema koji će se instalirati u virtuelnoj mašini (Windows, Linux ili neki drugi tip) i u polju Version se unosi verzija operativnog sistema (32-bitna ili 64-bitna) koja će se instalirati . Klik na Next.

 • U narednom prozoru se određuje kapacitet RAM memorije za virtuelnu mašinu. Klik na Next.

 • Potrebno je kreirati novi virtuelni hard disk na koji će se instalirati operativni sistem, kao što je to slučaj sa fizičkim računarom gdje se operativni sistem instalira na fizički hard disk. Može se i dodati postojeći već kreirani virtuelni hard disk izborom opcije Use an existing virtual hard disk file ili ne kreirati novi nego kasnije u postavkama kreirane virtuelne mašine kreirati novi. Klik na Create.

 • U naredna dva prozora potrebno je izabrati tip hard diska (VDI) i način korištenja prostora na hard disku u zavisnosti od podataka na njemu. Klik na Next.

 • Nakon određivanja kapaciteta virtuelnog hard diska, klik na Create. Također, naziv virtuelne mašine se mogao promijeniti kao i njena lokacija klikom na žuti folder ali to nije potrebno.

Na ovaj način je kreirana nova virtuelna mašina u mom primjeru  Windows 10 virtuelna mašina na koju će se instalirati Windows 10 operativni sistem i ostali programi.

VirtualBox 5 – Definisanje programa i objašnjenje osnovnih pojmova

VirtualBox je program za kreiranje, konfigurisanje i administraciju virtuelnih mašina

Kreiranje virtuelne mašine kao prvi i osnovni korak podrazumijeva proces prilikom kojeg se određuje naziv virtuelne mašine, tip i verzija guest operativnog sistema koji će se instalirati u virtuelnoj mašini, kao i komponente virtuelne mašine (virtuelni hard disk, RAM memorija). Konfigurisanje i administracija virtuelne mašine podrazumijeva naknadno podešavanje komponenata i ostalih parametara kreirane virtuelne mašine, kao i njeno korištenje.

Predstavlja odlično rješenje za IT administratore i druge korisnike i eksperte iz oblasti informacionih tehnologija, jer omogućava instaliranje i testiranje raznih verzija podržanih operativnih sistema i programa, kreiranje, konfigursanje i rad u virtuelnom mrežnom okruženju, kreiranje virtuelnih hard diskova, pokretanje i rad sa prekonfigurisanim virtuelnim mašinama kao i ostale napredne mogućnosti koje ovaj program omogućava bez negativnih posljedica po postojeći host sistem.

Program proširuje mogućnosti postojećeg host sistema jer omogućava rad sa više operativnih sistema i njihovih verzija unutar kreiranih virtuelnih mašina, kao i rad sa više različitih programa u isto vrijeme. Na primjer na host sistemu sa Intel-ovim ili AMD-ovim procesorom, sa hard diskom kapaciteta 1 TB, RAM memorijom od 4 GB, kao i ostalim dodatnim komponentama sistema, može se preuzeti i instalirati VirtualBox program, kreirati četiri ili pet virtuelnih mašina, instalirati operativni sistemi i programi, a zatim ih pokrenuti u isto vrijeme. Naravno, kreirane virtuelne mašine i instalirani programi ne moraju se uvijek pokretati i koristiti u isto vrijeme.

Ako želimo da testiramo Windows 10 operativni sistem, kao i druge programe, kreiramo virtuelnu mašinu, instaliramo Windows 10 operativni sistem sa programima, bez potrebe za njegovom instalacijom na host sistemu, odnosno bez potrebe za čistom instalacijom operativnog sistema. Na taj način nastavljamo koristiti host operativni sistem bez gubitka podataka i potrebnog formatiranja hard diska, a u isto vrijeme koristimo operativni sistem i ostale instalirane programe, kao na host sistemu. Naredna slika prikazuje Windows 10 Enterprise virtelnu mašinu.

screenhunter_25-oct-11-00-34

Iduće dvije slike prikazuju Solus Linux i Fedora Linux vitruelne mašine.

e7e07-screenhunter_1462bdec-2b082b19-33

Virtuelna mašina pored instalacije, testiranja različitih verzija operativnih sistema i programa, može se koristiti i kao web server za instalaciju i konfiguraciju content management systems (CMS), kao što su: Joomla!, Drupal, WordPress, dotCMS, za kreiranje statičkih i dinamičkim web sajtova i stranica, za instalaciju i konfiguraciju relacionih baza podataka, kao što su: MySQL, SQLlite, SQL Server Express, testiranje ISO Image fajlova. Na slijedćim slikama su predstavljeni COMODO Rescue Disk i Dr.Web LiveCD.

Naravno, ovo su samo neki od primjera korištenja virtuelnih mašina. VirtualBox pruža još niz drugih mogućnosti kao što su rad u mrežnom okruženju, instalacija prekonfigurisanih virtuelnih mašina (virtual appliances) i još dosta naprednih mogućnosti. 

– Objašnjenje osnovnih pojmova

Prilikom definisanja i prezentiranja VirtualBox programa sam koristio pojmove, koje ću objasniti i grafički predstaviti, a koji su bitni za potpuno razumijevanje programa.

 • Virtuelna mašina (VM) – predstavlja softverski računar, odnosno računar unutar računara koji koristi resurse host sistema, odnosno fizičkog računara. Na virtuelnoj mašini se instalira operativni sistem koristeći image fajlove ili CD/DVD medij i ostali programi na isti način kao i na fizički računar.

 • Host sistem ili host računar – fizički računar na kojem je instaliran operativni sistem, bilo da se radi o Microsoft Windows operativnom sistemu ili nekom drugom operativnom sistemu.

 • Host operativni sistem – operativni sistem koji se instalira na host sistemu ili host računaru, odnosno na fizičkom računaru na kojem se instalira i VirtualBox program.

 • Guest operativni sistem – opeartivni sistem koji se instalira i pokreče u virtuelnoj mašini (VM). VirtualBox podržava Microsoft Windows, Linux, Novell Netware, SunSolaris kao i ostale operativne sisteme.

 • Virtual Appliances – predstavljaju gotove prekonfigurisane softverske pakete koji dolaze zajedno sa operativnim sistemom i programima, odnosno virtuelne mašine koje se preuzimaju i koriste bez predhodne potrebe za instalacijom operativnog sistema a nakon toga i instalacijom programa.

 • Guest Additions – softverski dodaci koji se instaliraju u virtuelnoj mašini, a koji poboljšavaju interakciju između host i guest operativnih sistema i unaprijeđuju performanse guest operativnih sistema.

 • Virtuelni hard disk – fajl ili grupa fajlova koji se predstavlja kao fizički hard disk u guest operativnom sistemu. Ovi fajlovi se nalaze na fizičkom hard disku host sistema ili servera. Predstavlja jednu od najbitnijih komponenti u virtuelnoj mašini kao što je i fizički hard disk jedna od najbitnijih komponenti u računaru (host sistemu).